ELPAC Meeting for the English Learner Parent Advisory Council

We are excited to announce that our 2nd ELPAC meeting will be held at Stoughton High School on Tuesday, January 7, 2020 from 6:00-7:30 PM in the Learning Commons.  In Stoughton, we know how vital it is to include all stakeholders in making educational decisions regarding our bilingual English Learners.  If you are a parent or guardian of an English Learner, please feel free to attend the ELPAC meeting.  We really hope that you can join us!  Interpreters will be present.

Temos o prazer de anunciar que a nossa segunda reunião do ELPAC será realizada na Stoughton High School na terça-feira, 7 de janeiro, das 18:00 às 19:30 no Learning Commons. Em Stoughton, sabemos como é vital incluir todas as partes interessadas na tomada de decisões educacionais sobre nossos alunos bilíngues de inglês. Se você é pai ou mãe de um aluno de inglês, sinta-se à vontade para participar da reunião do ELPAC. Nós realmente esperamos que você possa se juntar a nós! Intérpretes estarão presentes.

Nos complace anunciar que nuestra segunda reunión ELPAC se llevará a cabo en Stoughton High School el martes 7 de enero de 6: 00-7: 30 PM en Learning Commons. En Stoughton, sabemos lo importante que es incluir a todos los interesados en la toma de decisiones educativas con respecto a nuestros Estudiantes de inglés bilingües. Si usted es padre o tutor de un estudiante de inglés, no dude en asistir a la reunión de ELPAC. ¡Realmente esperamos que puedas unirte a nosotros! Los intérpretes estarán presentes.

Nou kontan anpil pou anonse ke 2yèm reyinyon ELPAC nou an ap fèt nan lekòl segondè Stoughton nan Madi 7 janvye soti 6: 00-7: 30 PM nan aprantisaj Commons yo. Nan Stoughton, nou konnen kijan li enpòtan pou mete tout moun ki gen enterè nan desizyon edikatif konsènan Elèv k ap aprann pale anglè nou an. Si ou se yon paran oswa gadyen yon elèv k ap aprann angle, tanpri santi w lib yo ale nan reyinyon an ELPAC. Nou vrèman espere ke ou ka rantre nan nou! Entèprèt yo ap prezan.